Pagėgių bibliotekos organizuotame protmūšyje „Vydūno keliais keleliais…“ susirungė Pagėgių moksleiviai

Pagėgių bibliotekos organizuotame protmūšyje „Vydūno keliais keleliais…“ susirungė Pagėgių moksleiviai

2019 m. balandžio 17 dieną, minint Vydūno 151-ąsias gimimo metines, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas protmūšis vyresniųjų klasių mokiniams „Vydūno keliais keleliais..“. Į šį renginį susirinko gausus būrys dalyvių: Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazistai su istorijos mokytoja metodininke Kristina Dargužiene, Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Audrone Norkaityte-Žiaubere, Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniai su lietuvių kalbos vyresniąja mokytoja Rasa Klymantiene bei Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos gimnazistai su socialine pedagoge metodininke Rasa Šlajiene. Proto mūšis „Vydūno keleliais keleliais…“ susidėjo iš keturių etapų, kuriuos sudarė: klausimai su atsakymais iš kurių reikėjo pasirinkti 1 teisingą, vaizdo bei video klausimų ir „blic“ klausimo. Klausimai buvo sudaryti iš Vydūno gyvenimo istorijos, kūrybos bei Pagėgių savivaldybėje esančių kultūrinių ir istorinių objektų. Renginio pradžioje protmūšio organizatorė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė pristatė vertinimo komisiją: Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoją, pavaduojančią direktorę, Ramutę Vaitkuvienę bei Pagėgių savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Solveigą Budrikienę. Kiekvienos mokyklos komanda susigalvojo pavadinimus – „Spindulys“, „Jaunieji filosofai“, „Naujovė“ bei „Bobrovskiukai“. Moksleiviai, pasitelkę žinias ir kūrybiškumą, pasitardami komandoje, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Azartas bei linksma nuotaika komandas lydėjo viso žaidimo metu. Įveikus visus protmūšio „Vydūno keliais keleliais…“ etapus, nugalėtoja tapo Piktupėnų pagrindinės mokyklos moksleivių komanda „Spindulys“. Antroji vieta atiteko Stoniškių pagrindinės mokyklos mokinių komandai „Jaunieji filosofai“, trečioji – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos gimnazistų komandai „Naujovė“, o ketvirtąją vietą užėmė Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos gimnazistų komanda „Bobrovskiukai“. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kiekvienai komandai įteikė padėkas už dalyvavimą protų mūšyje bei apdovanojo „vydūniškomis“ dovanomis –vaisių krepšeliais. Po apdovanojimų, visi dalyviai vaišinosi įvairiais vaisiais, sultimis bei kitais skanėstais. Šios sveikuoliškos vaišės pasirinktos neatsitiktinai: Vydūnas propagavo sveiką gyvenimo būdą, skatino žmones įsiklausyti į jo raginimus sveikai maitintis, būti sąmoningais, atsisakyti žalingų įpročių, susimastyti apie asmenybės, jo vertybių ugdymą bei jaunystę, grožį ir sveikatą.

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

Pagėgių krašto bibliotekininkai kėlė profesines kompetencijas mokymuose „Informacijos paieška“

Pagėgių krašto bibliotekininkai kėlė profesines kompetencijas mokymuose „Informacijos paieška“

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotuose profesiniuose mokymuose „Informacijos paieška“, skirtuose darbo su elektroniniais informacijos šaltiniais žinių gilinimui.

Edukacinę programą dėsčiusios Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos specialistės – Skaityklų skyriaus vyresniosios bibliotekininkės Živilė Levokaitė ir Lina Štreimikienė – pristatė informacijos paieškos galimybes įvairiose informacinėse sistemose: Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB), bibliografinėje Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazėje, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) vaizdų katalogo kartotekose ir kt.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė lektorėms iš Klaipėdos dėkojo už suteiktą galimybę gilinti žinias Vydūno viešojoje bibliotekoje ir įteikė saldžias dovanėles.

Bibliotekos bendruomenė džiaugiasi tvaria profesine bičiulyste su Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centru – Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka. Šio gražaus bendradarbiavimo pagrindu nuolat keliamos Pagėgių krašto bibliotekininkų profesinės kompetencijos, atnaujinamos turimos ir įgyjamos naujos žinios, būtinos bibliotekinio darbo kokybės kėlimui bei teikiamų paslaugų plėtotei.

Sonata Nognienė

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

NETEKOME LIETUVOS SŪNAUS IR DRAUGO….

NETEKOME LIETUVOS SŪNAUS IR DRAUGO….

2019 m. balandžio 16-osios rytą iš Jungtinių Amerikos Valstijų Bostono miesto, atskriejo liūdna žinia:  ankstų rytą užgeso Pagėgių krašto garbės piliečio Romo Šležo gyvybė. Aktyvi Romo Šležo veikla, pozityvus mąstymas ir kilnūs darbai nepadėjo įveikti keletą metų kankinusios sunkios ligos.

Romas Šležas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjo, spaudos darbuotojo, lietuvybės puoselėtojo bei skleidėjo, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis. Bibliofilas, filmų lietuviškomis temomis kūrėjas išeivijoje, lietuvybės puoselėtojas, daugelį metų uoliai besirūpinęs savo senelio Jono Vanagaičio garbaus ir šviesaus atminimo įamžinimu Klaipėdos krašte bei Pagėgiuose.

Romas Šležas gimė 1938 m. Klaipėdoje. Hitlerinei Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą, šeima apsigyveno Kaune, o 1944 m. jis su tėvais atsidūrė DP stovykloje Vokietijoje. 1949 m. Šležų šeima gavo leidimą apsigyventi JAV, Bostono mieste. Ten Romas mokėsi Technical vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo Tufts universitete, kur baigė istorijos studijas. Studijuodamas Bostono universitete, įgijo filmų meno srities magistro mokslinį laipsnį. Po studijų dirbo WGBH televizijos stotyje Bostone, montavo ir kūrė filmus, ruošė programas. 1977 m. vedė lietuvių bendruomenės Bostone veikėją, teatro aktorę Birutę Vaičjurgytę. Romas Šležas užaugino tris vaikus.

2007-ųjų metų Romo Šležo, žmonos Birutės, sūnaus Sauliaus ir pusseserės Marytės Kavaliauskaitės-Murphy vizitas Lietuvoje davė pradžią bendradarbiavimui su Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigomis. Bendradarbiavimas nešė gražiausius vaisius. 2009 metais Romo Šležo senelių Jono ir Marijos Vanagaičių palaikai buvo perlaidoti Bitėnuose, o 2011 m. čia buvo palaidota ir Romo teta, Jono Vanagaičio ir Marijos Brožaitytės dukra Ieva Vanagaitytė-Janukėnienė. Romo Šležo šeimos lėšomis, 2012 m. pakartotinai išleista Mažosios Lietuvos enciklopedijos pamatu laikoma 1938 m. Jono Vanagaičio redaguota knyga „Kovos keliais“. Ši knyga sėkmingai paplito po Lietuvos bibliotekas bei akademinę bendruomenę. Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejui buvo perduotas Jono Vanagaičio asmeninis archyvas ir įrengta J. Vanagaičiui skirta ekspozicija.

Su Pagėgių krašto kultūros darbuotojais Romas Šležas daug metų palaikė glaudžius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius. Įgyvendinant kultūrinius mainus tarp Lietuvoje gyvenančių tautiečių bei lietuvių išeivių Jungtinėse Amerikos Valstijose, Romo ir Birutės Šležų globojamas, Pagėgių savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Marguva“ 2012 m. lankėsi Amerikoje bei dalyvavo Pasaulio lietuvių 14-oje išeivijos tautinių šokių šventėje.

2017 m. pasitinkant Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir Tilžės akto 100-mečio sukaktis, Romas ir Birutė Šležai padovanojo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai savo ir savo tėvų asmenines bibliotekas. Šis archyvas eksponuojamas Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos specialiai tam įrengtoje patalpoje. 

 „…Jaučiuosi, kad visi esame tos pačios lietuviškos šeimos nariai ir dirbame mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui. Ačiū <…>“, – savo paskutiniame laiške Pagėgių krašto žmonėms rašė Romas Šležas.

Pagėgių krašto žmonės gedi savo sūnaus Romo Šležo ir reiškia gilią užuojautą artimiesiems.