Sausio 13 paroda (Liudijimai)

Laisvės gynėjų dienos 20-metis bei Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai

Liudijimai  ir prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną:

Kančių valandos RTV bokšte

Algirdas RamanauskasSpaudai parengtoje knygoje „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ radijo žurnalistas JUOZAS GIRDVAINIS pateikia autentiškus tų dienų liudijimus: pokalbius su Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, tuometiniais teisėtvarkos atstovais, Lietuvos valstybės vadovais ir Vilniaus savivaldybės tarnautojais, organizavusiais Vilniaus miesto gynybą, bei kitais.

Skaitytojams pateikiame JUOZO GIRDVAINIO pokalbį su radijo inžinieriumi ALGIRDU RAMANAUSKU.

Toliau skaityti „Sausio 13 paroda (Liudijimai)“

Antanui Venclovai 105-ri metai (Knygos1)

Poetui, prozininkui, literatūros kritikui, vertėjui Antanui Venclovai – 105-ri:

Antano Venclovos parašytos knygos:

Epochos vėjas

 

 

 

 

Epochos vėjas : literatūriniai straipsniai ir atsiminimai / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 414, [2] p. Bibliogr. išnašose. – Pavardžių rodyklė: p. 407-413. – Tiražas 5000 egz

 

 

Toliau skaityti „Antanui Venclovai 105-ri metai (Knygos1)“

Antanui Venclovai 105-ri metai (Knygos)

Poetui, prozininkui, literatūros kritikui, vertėjui Antanui Venclovai – 105-ri:

Literatūros darbai

Knygos lietuvių kalba

Sutemų skersgatviuos : [eilėraščiai] / Antanas Venclova. – Kaunas : [s.n.], 1926. – 31 p.

Gatvės švinta : lyrika / Antanas Venclova. – Kaunas : Žalia vėtra, 1927 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – 47, [1] p.

A. Vienuolio „Paskenduolė“ / Ant. Venclova. – [S.l. : s.n.], 1929 (Klaipėda : spaudė „Ryto“ AB). – [1], 15 p.

Upton Sinclair : gyvenimo ir kūrybos bruožai. – Kaunas, 1931. – 78 p.

Naktis / Antanas Venclova. – [Kaunas] : Spaudos fondas, [1939]. – 245 p.

Kelias į Lietuvą : apsakymai / A.Venclova. – Maskva : LTSR Valst. l-kla, 1942. – 119 p.

Po Liudendorfo batu : 1915-1918 m. vokiečių okupacija Lietuvoje. – Maskva, 1942. – 27 p.

Iš karinio bloknoto / Antanas Venclova. – Maskva : LTSR valstybinė leidykla, 1943 (Москва : Искра революции). – 103, [1] p.

Tėvynės šauksmas : eilėraščiai ir poemos. – [S.l.], 1943. – 49 p.

Tarybų Sąjungos Didvyrė Marija Melnikaitė : apybraiža / A.Venclova. – Maskva : LTSR valst. l-kla, 1944. – 40 p.

Karo laukuose : [apybraižos] / A. Venclova. – Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. – 246, [2] p

Obelis kur augalota / Antanas Venclova. – [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945 (Kaunas : Spindulys). – 210, [2] p.

Medis ir jo atžalos : rinktiniai apsakymai / Antanas Venclova ; [atsklandos dailininko P. Rauduvės]. – [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. – 310 p.

Salomėja Nėris (1904-1945) : poetės biografijos metmenys / parašė Antanas Venclova. – Brooklyn, N.Y. : LLD moterų komitetas, 1947. – 71 p.

Šalies jaunystė : [eilėraščiai] / A.Venclova. – [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, [1948]. – 183 p.

Kelionių įspūdžiai : (Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje, Lenkijoje) / Antanas Venclova. – Vilnius : „Tiesos“ l-kla, 1949. – 88 p.

Knyga apie Petrą Cvirką / paruošė A. Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949 (Kaunas : „Spindulio“ sp.). – 368 p.

Rinktinė : [eilėraščiai]. – [Vilnius], 1950. – 300 p.

Eilėraščiai / A. Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951. – 75 p.

Apsakymai. Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951. – 65 p. –

Taikos balandžiai : straipsniai ir apybraižos / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952 (Kaunas : Raidė). – 189, [3] p.

Kovoti, degti, nenurimti : [eilėraščiai] / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953. – 168 p.

Kas brangiausia : [jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams] / A. Venclova ; iliustracijos B. Demkutės. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 15, [1] p.

Kelionė po Kiniją / A. Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 228, [3] p.

Laikas ir rašytojai / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958 (Kaunas : Raidė). – 766, [2] p.

Gimimo diena : romanas / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 613, [2] p.

Epochos vėjas : literatūriniai straipsniai ir atsiminimai / Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 414, [2] p.

Šiaurės sidabras : [kelionė po Islandiją] / Antanas Venclova. – Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1962. – 185 p.

Žemė gera : rinktinė poezija / Antanas Venclova ; [dailininkė L. Paškauskaitė]. – Vilnius : Valst. grožinės literatūros l-kla, 1963. – 302, [1] p.

Ar tu žinai tą šalį : eilėraščiai apie Italiją / Antanas Venclova ; [dailininkas St. Krasauskas]. – Vilnius : Vaga, 1964 (Kaunas : Valst. K. Požėlos v. sp.). – 69, [3] p.

Pavasario upė : [memuarinės novelės] / Antanas Venclova ; [medžio raižiniai A, Makūnaitės]. – Vilnius : Vaga, 1964. – 469, [1] p.

Jaunystės atradimas : [prisiminimai] / Antanas Venclova. – Vilnius : Vaga, 1966. – 621, [1] p.

Pyraginės anties žuvimas / A. Venclova ; [iliustravo A. Surgailienė]. – Vilnius : Vaga, 1966. – 35 p.

Mirtis Lisabonoje [Brailio raštas] : rinktiniai apsakymai / Antanas Venclova. – Vilnius : LAD l-kla, 1968. – 8 kn. Spausdinta iš: V.: Vaga, 1967.

Mėlyno Nemuno vingis : poezija / Antanas Venclova ; [iliustr. A. Makūnaitės]. – Vilnius : Vaga, 1969. – 586 p.

Vidurdienio vėtra / Antanas Venclova. – Vilnius : Vaga, 1969. – 653 p.

Vakarinė žvaigždė : [eilėraščiai] / Antanas Venclova. – Vilnius : Vaga, 1971 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 206 p.

Žemės alsavimas : [eilėraščiai] / Antanas Venclova. – Vilnius, 1975. – 129 p.

Pavasario upė : autobiografinė apysaka / Antanas Venclova ; medžio raižiniai A. Makūnaitės. – Kaunas : Šviesa, 1980. – 399 p.

Lyrika : rinktinė / Antanas Venclova ; sudaryt. E. Kubilinskas. – Vilnius : Vaga, 1981. – 263 p.

Susitikimas : apsakymai / Antanas Venclova.  – Vilnius, 1987. – 525, [2].

Prie Nemuno liepsnoja uogos : kūrybos rinktinė / Antanas Venclova. – Vilnius : Knygnešys, 1996. – 563, [2] p., [8] iliustr. lap. Kn. taip pat: Pratarmė / Stasys Lipskis ISBN 9986-791-00-6.

Erškėtis : [rinktinė poezija] / Antanas Venclova ; knygą sudarė Tomas Venclova. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 81, [2] p. ; 20 cm Kn. taip pat: Išliekanti Antano Venclovos poezija / Donata Mitaitė, p. 4-12. – Bibliogr. įž. str. išnašose. – Tiražas [500] egz. ISBN 978-609-425-003-3.

Knygos rusų kalba

Марите / А. Венцлова. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 30 p.

У хуртовину / Антанас Венцлова ; переклад з литовської. – Київ : Державне вид-во художньої лiтератури, 1952. – 63, [1] p.

Стихи / Антанас Венцлова ; перевод с литовского. – Москва : Правда, 1952. – 30, [2] p.

Избранное / Антанас Венцлова ; перевод с литовского под редакцией Николая Тихонова. – [Вильнюс] : Государственное издательство художественной литературы Литовской ССР, [1953]. – 294, [1] p.

Стихотворения : пер. с литов. / Антанас Венцлова. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 224 p.

Вибране / Антанас Венцлова ; переклад з литовської за редакцією Павла Тичини. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 241, [2] p

Достук ырлары / А. Венцлова. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1954. – 79, [1] p.

Советская литература накануне второво съезда Союза советских писателей / А.Т. Венцлова. – Пекин : Эпохе, 1955. – 17 p.

Избранное / Антанас Венцлова ; авторизованный перевод с литовского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 564, [3] p.

Дзень нараджэння : роман / Антанас Венцлова ; пераклад з лiтоўскай мовы [С. Дзяргай i М. Татур ; афармленне i гравюры на дрэве мастака С. Красаўскаса]. – Мінск : Дзяржаўнае выд-ва БССР, 1961. – 392, [3] p.

Дружба : вступление в зрелый возраст : роман / Антанас Венцлова ; авторизованный перевод с литовского И. Капланаса и Ф. Шуравина. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 341, [2] p.

Серебро Севера / А. Венцлова ; перевод с лит. В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1963. – 153, [2] p

День народження : роман / Антанас Венцлова ; переклад з литовської. – Київ : Днiпро, 1965. – 409, [3] p.

Серебро Севера / Антанас Томасович Венцлова. – Ереван : Айстан, 1965. – 147, [3] p.

Ты знаешь край… : итальянские стихи / Антанас Венцлова ; перевел с литовского Леонид Миль. – Москва : Правда, 1965. – 30, [2] p.

Стихотворения : пер. с литов. / Антанас Венцлова. – Москва : Художественная литература, 1966. – 247 p.

Весенняя река : повесть / Антанас Венцлова ; авториз. пер. с литов. В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1967. – 344 p.

В поисках молодости : воспоминания / Антанас Венцлова ; авториз. пер. с литов. В. Чепайписа. – Москва : Советский писатель, 1969. – 376 p.

Лирика / Антанас Венцлова. – Вильнюс : Vaga, 1970. – 146, [1] p.

Буря в полдень : документальная повесть / Антанас Венцлова ; пер. с лит. В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 p.

Вечерняя звезда : Стихи / Антанас Венцлова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 176 p.

Весенняя река ; В поисках молодости : повесть, воспоминания / Антанас Венцлова ; авторизованный перевод с литовского В. Чепайтиса. – 1977. – 526, [1] p.

Буря в полдень : документальная повесть / Антанас Венцлова ; перевод с литовского В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 461, [2] p.

Размышления о литературе : крит. статьи / Антанас Венцлова. – Вильнюс : Вага, 1980. – 546, [1] p.

Vertimai

Varpai : apysaka / Čarlzas Dikensas ; vertė Antanas Venclova. – Kaunas : Spaudos Fondas, 1930. – 99 p.

Ivettė : apysaka / Guy de Maupassant ; vertė Antanas Venclova. – Kaunas : Naujas žodis, 1930 (Kaunas : „Meno“ sp.). – 136 p.

Mano universitetai / Maksim Gorki ; vertė Antanas Venclova. – Kaunas : Universitas, 1936 (Kaunas : Raidė). – 221 p.

Prošvaistė : literatūrinių raštų rinkinys / redaguoja A. Venclova. – Kaunas : Spaudos fondas, 1937-1940. [D.] 2 / vertė Antanas Venclova. – 1938. – 228 p.

Lapkričio devintoji : romanas / B. Kelermanas ; vertė A. Venclova. – [Kaunas : Sakalas, 1938]. – 2 t.

Tragedijos : Karalius Oidipas, Oidipas Kolone, Antigonė / Sofoklis ; vertė A. Rukša ir A. Venclova. – Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1939 ([Kaunas] : „Spindulio“ AB sp.). – XXXII, 281 p.

Baltuoja burės tolumoj / Valentin Katajev ; vertė Antanas Venclova. – [Kaunas] : Spaudos Fondas, [1939] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 472 p.

Baltuoja burė vienišoji / Valentin Katajev ; vertė [iš rusų kalbos] Antanas Venclova. – 2-oji laida. – Kaunas : Spaudos fondas, 1940 (Kaunas : Šviesa). – 480 p. :

Varpai : apysaka / Čarlzas Dikensas ; vertė Antanas Venclova. – 2-asis leid. – [Kaunas : s.n., 1940] (Spaudos fondas). – 104 p.

Didysis rogių kelias : 18 000 km. per neištirtas Arktinės Amerikos sritis / Knud Rasmussen ; vertė Ant. Venclova. – Kaunas : LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas : Šviesa). – 244, [3] p.

Eugenijus Onieginas : eiliuotas romanas / A. Puškinas ; iliustr. M. Dobužinskis ; vert. A. Venclova. – Kaunas : Valst. grož. lit. l-kla, 1947. – 365, [2] p.

Eugenijus Onieginas : eiliuotas romanas / A. Puškinas ; M. Dobužinskio iliustracijos ; A. Venclovos vertimas. – Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1947. – 365, [3] p.

Mano universitetai / Maksimas Gorkis ; vertė Antanas Venclova. – [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947 (Kaunas : Raidė). – 155, [2] p.

Namelis Šušenske : poema / S. Ščipačiovas ; vertė Antanas Venclova. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1953. – 16 p.

Ne ragelis dejuoja : eilėraščiai, poemos, pjesės / Janka Kupala ; [vertėjai: Vyt. Bložė, A. Churginas, J.Graičiūnas, P. Keidošius, K. Kubilinskas, Eug. Matuzevičius, E.Mieželaitis, V. Reimeris, A. Venclova, Alb. Žukauskas] ; [sudarė Eug. Matuzevičius]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – 449, [3] p.

Lapkričio devintoji : romanas / Bernhardas Kelermanas ; [vertė A. Venclova]. – Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1962. – 429 p.

Apysakos / A.S. Puškinas ; [vertė A. Venclova … [et al.]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 458 p.

Žaliasis gaudesys / N. Nekrasovas ; vertė A. Venclova … [et al.] ; [piešiniai D. Chaikino]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 35 p.

Poezija / A. Achmatova ; [redakcinė komisija: E. Mieželaitis (pirm.) … [et al.] ; vertė S. Nėris, J. Vaičiūnaitė, T. Venclova.]. – Vilnius : Vaga, 1964 (Kaunas : Raidė). – 65, [2] p.

Baltuoja burė tolumoj / Valentinas Katajevas ; vertė Antanas Veclova. – Vilnius : Vaga, 1970. – 310 p.

Didysis rogių kelias : 18 000 kilometrų per neištirtas Arktinės Amerikos sritis / Knudas Rasmusenas ; vertė Antanas Venclova. – Vilnius : Vaga, 1973. – 191 p.

Baltuoja burė tolumoj : [apysaka] / Valentinas Petrovičius Katajevas ; iš rusų k. vertė Antanas Venclova. – 3-iasis leid. – Vilnius : Vaga, 1977. – 253 p.

Paskirkite 2% pajamų mokesčio bibliotekai

Būsime dėkingi visiems, skirsiantiems iki 2 procentų savo pajamų mokesčio

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos stiprinimui.

Jums tereikia iki gegužės 1-os dienos:

 

  • Užpildyti prašymo formą (FR0512) Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje;

 

Arba:

  • Prašymo formą užpildyti Pagėgių viešojoje bibliotekoje adresu: Jaunimo g. 3, Pagėgiai.

 

Arba:

  • Ranka užpildytą prašymo formą tiesiogiai pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Vilniaus g. 25, Pagėgiai

 

Bibliotekos rekvizitai:

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka

Įmonės kodas 188208799

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

 

Visą informaciją apie skiriamą 2% pajamų mokestį suteiksime tel.: (8-441) 57328, 56040 arba

el. paštu: : pagegiusvb@gmail.com