Administracija

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Jaunimo g. 3, LT-99287 Pagėgiai

Tel.: 8 441 56 040, faks. 8 441 57 328,

El. p. direktorepvb@gmail.com

Gimimo data:

1989 m. liepos 12 d. Klaipėda

Išsilavinimas:

2008 m. baigė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją

2013 m. Klaipėdos universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas

Darbo patirtis:

2006 m. Pagėgių savivaldybės Socialinis paslaugų centras – užimtumo specialistė

2010 m. Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis (muzikos mokytoja)

2011 m. lietuvių kalbos ir muzikos mokytoja Šiaurės Airijos Armagh‘o savaitgalinėje lietuvių mokykloje „Gintarėliai“

2014 m. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras – užimtumo specialistė

2014 m. Pagėgių savivaldybės administracija – mero patarėja

2015 m. Pagėgių savivaldybės administracija – viešųjų ryšių specialistė

2016 m. Pagėgių savivaldybės administracija – mero padėjėja

2016 m. Pagėgių savivaldybės administracija – mero patarėja

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

_____________

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės mero

2016 m. lapkričio 8 d. potvarkiu Nr. M1-66

(Pagėgių savivaldybės mero 2017 m. vasario 24 d. potvarkio Nr. M1-11 redakcija)

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės lygis – A2.

2. Direktoriaus pareigybės aprašymas (toliau – aprašymas) reglamentuoja direktoriaus pareigybės charakteristiką, paskirtį, specialiuosius reikalavimus, pareigas ir funkcijas, teises, atsakomybę ir atskaitomybę.

3. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

4. Direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

5. Direktoriaus pareigybė reikalinga bibliotekos veiklai planuoti ir organizuoti bei bibliotekos nuostatuose nustatytiems įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijų vykdymui užtikrinti.

III. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;

6.5. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti bibliotekos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;

6.6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

6.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.8. būti atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam ir pareigingam.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis direktorius atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja bibliotekos ir jos filialų darbą, kad būtų įgyvendinami bibliotekos tikslai ir būtų atliekamos nustatytos funkcijos;

7.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bibliotekos nuostatų;

7.3. planuoja bibliotekos žmoniškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius;

7.4. dalyvauja įvairiose bibliotekų programose, veiklos organizavimo ir plėtojimo srityse.

7.5. teikia metų veiklos ataskaitas Pagėgių savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;

7.6. teikia Pagėgių savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl bibliotekos nuostatų papildymo ir pakeitimo;

7.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia bibliotekos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, organizuoja bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

7.8. tvirtina vidaus darbo ir tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių ir etatų sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7.9. tvirtina skyrių ir filialų nuostatus,

7.10. vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui bei jų įgyvendinimui;

7.11. tvirtina pajamų, gautų iš bibliotekos teikiamų paslaugų ir specialiųjų programų išlaidų, sąmatas;

7.12. sudaro komisijas bibliotekos veiklos problemoms spręsti;

7.13. atlieka kitas funkcijas, numatytas bibliotekos nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Direktorius atlikdamas tiesiogines funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš bibliotekos darbuotojų ataskaitas, kitus dokumentus, skirti jiems pavedimus įvairiais bibliotekos veiklos organizavimo klausimais;

8.2. atstovauti bibliotekai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9. Direktorius atlikdamas tiesiogines funkcijas, privalo:

9.1. užtikrinti bibliotekos administracinės, finansinės bei ūkinės veiklos, tinkamo lėšų naudojimo, materialinės bazės kūrimo ir tausojimo procedūras;

9.2. atleidžiant jį iš darbo, perduoti įstaigos registravimo pažymėjimą, bibliotekos antspaudą pagal perdavimo ir priėmimo aktą Savivaldybės mero potvarkiu nurodytam asmeniui.

9.3. Direktoriaus pareigas jam nesant ar negalint vykdyti pareigų, jas vykdo bibliotekos direktoriaus pavaduotojas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

10. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės merui.

_____________

Kontaktai

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
DIREKTORĖ Milda Jašinskaitė-Jasevičienė 8 441 56040 direktorepvb@gmail.com

DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJA

Ramutė Vaitkuvienė 8 441 68042 ramutevpvb@gmail.com

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė